Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens 

www.Noraya.be (eenmanszaak) 
Antwerpen
Info@noraya.be
BE87973398782794
BTW BE0759.756.062

 

Toepasselijkheid

De hierna vernoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Het aanbod

 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Noraya is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 1. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Noraya kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Alle aanbiedingen van Noraya zijn vrijblijvend. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om prijzen van producten te wijzigen. In het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.
 1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Recht van herroeping/retour beleid

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Wij accepteren enkel ongedragen/ongebruikte goederen in originele verpakking binnen 14 dagen na de datum waarop uw goederen zijn geleverd. Enkel producten met de bijhorende factuur of het aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen door de ons.
 1. Retourzendingen moeten teruggestuurd worden naar ons kantoor onder de verantwoordelijkheid en kosten van de koper. Bij retouren word er pas een besluit genomen over de terugbetaling na ontvangst van de terug gestuurde bestelling. Zodra de retour door Noraya ontvangen is zal u binnen de 14 dagen een antwoord ontvangen.
 2. Let op: elk product dat niet voldoet aan onze voorwaarden zal teruggestuurd worden naar de koper. Het bedrag van de terugbetaling zal worden verwerkt en teruggestuurd naar de oorspronkelijke vorm van betaling.
 3. Noraya is niet verantwoordelijk voor pakketten die tijdens het vervoer verloren gaan of beschadigd raken.

 

De prijs 

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 1. Bij het valideren van het winkelmandje wordt de totaalprijs weergegeven. Onze totaalprijzen zijn inclusief verzendkosten.
 2. Noraya staat er voor in dat alle informatie zo correct mogelijk weergegeven wordt. Noraya behoudt zich het recht om, indien zich toch een fout voordoet, dit recht te zetten en te corrigeren of de koper de mogelijkheid te geven het order te annuleren. Indien de koper niet contacteerbaar is, zal het order worden geannuleerd.

 

Garantie 

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 1. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 

De garantie geldt niet indien:

 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Leveringsvoorwaarden

 1. Noraya Levert in Belgie en heel europa. De verzendkosten worden verrekend bij het uitchecken. Wij gebruiken betaling vooraf. Nadat de bestelling geplaatst is, krijgt de klant een bevestigingsmail.
 2. Wij hanteren een verzendtijd van 2-5 werkdagen na ontvangst van de order. Deze verzendtijd is niet toepasselijk op zon- en feestdagen. Deze verzendtijd is een indicatie.
  Overschrijding van de verzendtijd geeft de klant geen recht op een compensatie of vergoeding. De plaats van bezorging is altijd het opgegeven verzendadres.                                                                
 • Wanneer een pakket ons kantoor verlaat, zijn wij niet langer verantwoordelijk voor verloren of gestolen pakketten.
 1. Als je pakketje geleverd is, maar je hebt het niet ontvangen, neem dan contact op met de bezorgdienst. In verband met de privacy kan Noraya deze niet namens de klant benaderen.
 2. Als u in een gebied woont met een hoog risico op pakketdiefstal, neem dan contact met ons op wanneer u uw bestelling plaatst om een "aangetekende" levering aan te vragen.

*Stuur ons een e-mail en wij nemen binnen 2 dagen contact met u op.

 

Betaling

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Klachten

Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet a anvaard worden tenzij schriftelijk bekendgemaakt aan NORAYA binnen de zeven dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Om aanvaardbaar te zijn moet iedere klacht per aangetekend schrijven aan ons worden ter kennis gebracht binnen de 8 dagen na factuurdatum en in elk geval vóór het gebruik ervan

Indien binnen deze termijn geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat levering zonder meer geacht wordt te zijn aanvaard.

De aansprakelijkheid voor zichtbare of verborgen gebreken of niet-conforme levering zal in ieder geval beperkt zijn tot de prijs van de producten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheid. Wij zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. 

 

Namaak 

De ondernemer biedt ten allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van de producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen bij het meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt. 

 

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Privacy

Noraya zal de privacy van alle gebruikers van haar site waarborgen en alle persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen. Wij zullen uw gegevens slechts gebruiken om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens enkel gebruiken met uw toestemming. 

Persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden verkocht worden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Overmacht

In het geval van overmacht zal Noraya het recht hebben enige overeenkomsten te laten vervallen. In geen enkel geval zullen wij aansprakelijk zijn voor een boete of compensatie.

Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming die niet aan Noraya kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.